Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene en verkoopsvoorwaarden alsook een overzicht van de regio's waar wij actief zijn.

Algemeen

Montage en (her)installatie van PC's:

Het volgende is absoluut nodig voor een vlekkeloze (her)installatie van uw computer. U legt dit dus best klaar:

> Alle nodige stuurprogramma's moeten met de PC of met de randapparatuur meegeleverd worden. Indien u deze CD's of diskettes niet meer heeft, gaan we zelf op zoek naar geschikte stuurprogramma's. U betaalt dan 25 € bovenop de standaardprijs.

> Alle diskettes, CD's of DVD's van software die u op uw pc wil, geeft u mee. Bij een (her)installatie installeren wij het besturingssysteem + maximaal 3 pakketten. Indien u wenst dat wij meer bijkomende software installeren geldt het uurtarief bovenop de kosten van de (her)installatie.

> Alle correcte gegevens van uw internetverbinding en e-mail adressen bezorgt u ons. Wij configureren na (her)installatie ook uw internetverbinding en e-mail. Dit hoort standaard bij de (her)installatie. Het is daarom nodig om ons ALLE correcte gegevens mee te delen. Indien er ook een softwareconfiguratie voor de modem nodig is (alle interne en USB (ADSL) modems), bezorgt u ons ook de nodige stuurprogramma's.

> Wij werken enkel met legale software. Er is altijd een gratis oplossing beschikbaar door gebruik te maken van freeware en opensource software. U moet dus niet onnodig geld betalen voor bv. een offic- pakket of een antivirus-programma.

Regio's

Verplaatsingskosten

Vanaf 01.04.2009 rekening wij een vaste verplaatsingkost van 0,51 € per kilometer aan.
Hierin zijn zowel de reistijd als de brandstofkost berekend.

Ons actieterrein beslaat zowel Belgisch als Nederlands Limburg.

Klik hier voor een overzichtskaart van ons voornaamste actieterrein.

No Cure - No Pay

Probleem niet oplost = niet betalen

- dit principe is enkel van toepassing op herstellingen die Dario PC niet kan uitvoeren of waarvoor geen oplossing voorhanden ligt
in dit geval is enkel de reisvergoeding vershuldigd

- het principe is niet van toepassing als de klant niet wil overgaan tot herstelling owv prijs of 2nd opinion
in dit geval is de diagnosekost + reisvergoeding verschuldigd zoals vermeld in onze tarieven.

Verkoopsvoorwaarden

1.Prijzen

Getoonde prijzen zijn exclusief BTW (21%) en recupel en exclusief transportkosten, montage, installatie en instructie. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.


2.Aanbod en bestellingen

Offertes van Dario PC / DPC Services zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt.


3. Leveringen en leveringstermijn

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.


4.Aansprakelijkheid.

Dario PC / DPC Services is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal Dario PC / DPC Services aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelde, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien. Dario PC / DPC Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data verlies of beschadiging. Van software dient de klant steeds de nodige werkende originele media en licenties te bezitten, voor eventuele herinstallatie.


5. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van Dario PC / DPC Services tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van Dario PC / DPC Services slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Dario PC / DPC Services zou toebehoren. Dario PC / DPC Services wordt automatisch eigenaar van niet opgehaalde goederen na een periode van drie maanden.


6. Betalingsmogelijkheden.

Alle diensten dienen contant betaald te worden na aflevering van goederen of diensten..


7.Garantie

Dario PC / DPC Services geeft ten aanzien van het geleverde materiaal en diensten een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van laptops, PDA’s, monitoren, printers, luidsprekers en geluidskaarten, externe mediadragers, in retail vorm evenals verbruiksmaterialen zoals papier, linten e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur . Op de gepresteerde diensten bieden wij u onze 0-pay solution, wat inhoud dat als hetzelfde probleem waarvoor u onze hulp heeft ingeroepen zich terug voordoet, dan komen wij het probleem kosteloos herstellen tenzij het over hardware gaat. Deze periode geldt 14 dagen na prestatie van de dienst.


8. Toepasselijkheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Hasselt.


Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.